خط مشی:
۱- افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان و جلب مشتریان وفادار از طریق فرایند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات آنان
۲- برنامه ریزی و اقدام مناسب جهت پیشگیری و کاهش آلودگی و پیامدهای زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع انرژی
۳- استفاده بهینه از تجهیزات و نگهداری زیرساخت های بنادر تحت پوشش مانند، مخازن، اسکله ها و خطوط انتقال
۴- برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح ایمنی، کاهش عوامل زیان آور محیط کار، کنترل حوادث و پیشگیری از بیماری های شغلی
۵- ارتقاء آگاهی منابع انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه های شرکت به منظور افزایش بهره وری
۶- شناسایی، سامان دهی و بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان
۷- تعهد به رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین المللی، کنوانسون ها، آیین نامه ها و سایر الزامات قانونی

 

افتخارات