اسلایدر

خط مشی:

۱- افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان و جلب مشتریان وفادار از طریق فرایند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات آنان

۲- برنامه ریزی و اقدام مناسب جهت پیشگیری و کاهش آلودگی و پیامدهای زیست محیطی و استفاده بهینه از منابع انرژی

۳- استفاده بهینه از تجهیزات و نگهداری زیرساخت های بنادر تحت پوشش مانند، مخازن، اسکله ها و خطوط انتقال

۴- برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح ایمنی، کاهش عوامل زیان آور محیط کار، کنترل حوادث و پیشگیری از بیماری های شغلی

۵- ارتقاء آگاهی منابع انسانی به عنوان با ارزشترین سرمایه های شرکت به منظور افزایش بهره وری

۶- شناسایی، سامان دهی و بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان

۷- تعهد به رعایت استانداردها، قوانین و مقررات ملی و بین المللی، کنوانسون ها، آیین نامه ها و سایر الزامات قانونی

خدمات الکترونیکی پایانه ها و مخازن پتروشیمی