اسلایدر

اهداف کلان:

ارتقاء سطح درآمد شرکت

ارتقاء بهره وری شرکت
کسب درصدی از سهم بازار منطقه

ارتقاء رضایتمندی ذینفعان

افزایش سطح سرآمدی شرکت در مدل تعالی

افزایش سبد سرمایه شرکت

خدمات الکترونیکی پایانه ها و مخازن پتروشیمی