اسلایدر

سیستمهای مدیریتی:

IMS

 سیستم های مدیریت کیفیت (ISO۹۰۰۱/۲۰۰۸)

 مدیریت زیست محیطی (ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴)

 ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷)

سیستم های مدیریت شکایات مشتریان (ISO۱۰۰۰۲:۲۰۰۴)

 رضایتمندی مشتریان (ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۰)

استاندارد خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (ISO۲۹۰۰۱:۲۰۱۰)

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE HSE-MS)

سیستم مدیریت آموزش((ISO 10015:1999

خدمات الکترونیکی پایانه ها و مخازن پتروشیمی