هیئت مدیره

مدیر عامل

 

مدیر بندر عسلویه

 

مدیر بندر ماهشهر

 

رئیس امور اداری

 

رئیس HSE

 

رئیس روابط عمومی

 

رئیس تضمین کیفیت

 

رئیس حراست

 

رئیس امور حقوقی

 

رئیس حسابرسی داخلی
و مسئول مبارزه با پولشویی

 

مدیریت برنامه ریزی و توسعه

افتخارات