شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تأمين oil seal و آب بندهاي مكانيكي بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر را با اطلاعات ذيل به تأمین‌کننده و يا سازنده واجد الشرایط واگذار نماید: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين oil seal و آب بندهاي مكانيكي (يك مرحله اي […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تأمين اقلام تهويه بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر را با اطلاعات ذيل به تأمین‌کننده واجد الشرایط واگذار نماید: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين اقلام تهويه (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين اقلام یدکی برقی مورد نیاز خود را  برای استفاده در بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر ، را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين اقلام یدکی برقی (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين اقلام مکانیک و پایپینگ خود را برای استفاده در بنادر پتروشيمي پارس و ماهشهر ، را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين اقلام مکانیک و پایپینگ (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمین گریس و روغن برای استفاده در بندر پتروشيمي پارس، را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين گریس و روغن (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات اورژانسي درمانگاه بندر پتروشيمي ماهشهررا با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه:انجام خدمات اورژانسي درمانگاه بندرپتروشيمي ماهشهر (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت مجتمع […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری بندر پتروشیمی ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمین تجهیزات بازوهای بارگیری (عمومي ـ يك مرحله اي) نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان خوزستان، بندر امام خميني منطقه ويژه اقتصادي، […]
    شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد تعدادي بي سيم ديجيتال و متعلقات مربوطه را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس خريداري نمايد. مناقصه با اطلاعات ذيل انجام خواهد شد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تأمين بي سيم ديجيتال و متعلقات (عمومي ـ يك مرحله […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تكميل و توسعه سيستم اطفاء حريق تراك لودينگ در سايت مخازن بندر پتروشيمي ماهشهر با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تكميل و توسعه سيستم اطفاء حريق تراك لودينگ (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد از سازندگان واجد صلاحيت جهت تأمين فلاكسيبل‌هوزهاي كامپوزيتي بندرپتروشيمي پارس و ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: ساخت فلاكسيبل هوزهاي كامپوزيتي بندرپتروشيمي پارس و ماهشهر نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي، سايت […]
افتخارات