بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بندر پتروشیمی پارس
افتخارات