سومین جشنواره فرهنگی و هنری شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی(ویژه کارکنان و خانواده ها)
افتخارات