برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی
افتخارات