مراسم یادبود «شهید جمهور» و شهدای همراه در شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی
افتخارات