چشم انداز کسب بالاترین سهم و  سرآمد در راهبری بنادر و مخازن کشور
ماموریت     ارائه کلیه خدمات بندری،دریایی،ذخیره سازی،لجستیکی،امور فنی و بازرگانی،ساخت،نصب،راه اندازی،راهبری،بهره برداری و نگهداری دراسکله ها و مخازن، بنادر صنعت نفت ، پتروشیمی، بنادر تجاری و غیر تجاری و انواع پایانه ها در داخل و خارج از کشور
ارزشها دانش محوری، رعایت حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها، اعتقاد به رعایت کلیه قوانین، کنوانسیون ها، مقررات و استانداردهای مرتبط بویژه ایمنی ، سلامتی و محیط زیستی، یکپارچگی حفظ وجهه ملی و حضوری شایسته در بازارهای بین المللی، تکریم و ارتقاء کرامت انسانی
اهداف کلان ۱-ارتقاء سطح سود شرکت
۲-ارتقاء بهره وری شرکت
۳-افزایش سهم از بازار منطقه
۴-ارتقاء رضایتمندی ذینفعان
۵- افزایش سبد سرمایه شرکت
استراتژی ها ۱-حفظ، مدیریت و توسعه فرهنگ مشتری مداری
۲-حفظ، مدیریت و توسعه  توسعه سرمایه انسانی و دانش سازمانی
۳-حفظ و افزایش سهم بازار از خدمات فعلی
۴-ارائه خدمات جدید و توسعه بازار
۵-مدیریت و کنترل استانداردها ،مجوزها و گواهی نامه ها  و  بهبود مستمر فرآیندها
۶-حفظ و بهبود شرایط قرارداد موجود با شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۷- جذب  منابع مالی جهت سرمایه گذاری
۸- افزایش دارائی های فیزیکی
خط مشی ۱-افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان و جلب مشتریان وفادار از طریق فرآیند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات آنان
۲-برنامه ریزی و اقدام  مناسب جهت پیشگیری و کاهش آلودگی و پیامدهای زیست محیطی و استفاده  بهینه از منابع انرژ ی
۳-استفاده بهینه از تجهیزات و نگهداری زیرساخت های بنادر تحت پوشش مانند مخازن ، اسکله ها و خطوط انتقال
۴-برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح ایمنی ، کاهش عوامل زیان آوری محیط کار ، کنترل حوادث و پیشگیری از بیماریهای شغلی
۵-ارتقاء آگاهی منابع انسانی بعنوان با ارزشترین سرمایه  های شرکت به منظور افزایش بهره وری
۶-شناسایی ، ساماندهی و بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان
۷-تعهد به رعایت استانداردها ، قوانین و مقرّرات ملی و بین المللی ، کنوانسیونها ، آیین نامه ها و سایر الزامات قانونی
افتخارات