مدیرتعالی سازمان: امیرعباس کاری

کار گروه های بندر پتروشیمی پارس:

۱- رهبری (محمد کیافر) ۲- استراتژی (امیر عباس کاری) ۳- کارکنان (احمدرضا آقاجری) ۴- شراکت ها و منابع(احمدرضا نوربخشان) ۵-فرآیندها ،محصولات و خدمات (امیر عباس کاری) ۶- نتایج مشتریان (احمد گودرزی) ۷- نتایج کارکنان (احمد رضا آقاجری) ۸- نتایج جامعه(ایمان خلیفه ای) ۹- نتایج کلیدی عملکرد (ایمان خلیفه ای)

کار گروه های بندر پتروشیمی ماهشهر:

۱- رهبری (ولی لطفی) ۲- استراتژی (ولی لطفی) ۳- کارکنان (صادق شیرازی) ۴- شراکت ها و منابع(امین جودکی راد) ۵-فرآیندها ،محصولات و خدمات (عبدالله مرتضوی) ۶- نتایج مشتریان (حسین طهماسبی) ۷- نتایج کارکنان (صادق شیرازی) ۸- نتایج جامعه(هوشنگ امینی) ۹- نتایج کلیدی عملکرد (هوشنگ امینی)

افتخارات