چشم انداز:
سرآمد  بنادر کشور با  کلاس  جهانی

ماموریت:
ارائه خدمات بندری شامل بارگیری ، تخلیه و ذخیره سازی محصولات پتروشیمی ، گازی و نفتی در راستای استمرار تولید و ایفای نقش مهم در صادرات و واردات کشور

ارزشها:
دانش محوری ، رعایت حقوق ذینفعان و جلب رضایت آنها ، اعتقاد به رعایت کلیه قوانین ، کنوانسیون ها ، مقررات و استانداردهای مرتبط بویژه ایمنی ، سلامتی و محیط زیستی ، یکپارچگی حفظ وجهه ملی و حضوری شایسته در بازارهای بین المللی ، تکریم و ارتقاء کرامت انسانی

اهداف کلان:
۱- ارتقاء سطح درآمد شرکت
۲- ارتقاء بهره وری شرکت
۳- کسب درصدی از سهم بازار منطقه
۴- ارتقاء رضایتمندی ذینفعان
۵- انطابق با استانداردها و بهبودمستمر فرآیندها

استراتژی ها:
۱- توسعه فرهنگ مشتری مداری
۲- توسعه سرمایه انسانی و دانش سازمانی
۳- حفظ و افزایش سهم بازار
۴- توسعه فرصتهای درآمدی جدید
۵- افزایش سطح سرآمدی شرکت در مدل تعالی

خط مشی:
۱- افزایش سطح رضایتمندی ذینفعان و جلب مشتریان وفادار از طریق فرآیند رسیدگی به شکایات و پیشنهادات آنان
۲- برنامه ریزی و اقدام  مناسب جهت پیشگیری و کاهش آلودگی و پیامدهای زیست محیطی و استفاده  بهینه از منابع انرژی
۳- استفاده بهینه از تهجیزات و نگهداری زیرساخت های بنادر تحت پوشش مانند مخازن ، اسکله ها و خطوط انتقال
۴- برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح ایمنی ، کاهش عوامل زیان آوری محیط کار ، کنترل حوادث و پیشگیری از بیماریهای شغلی
۵- ارتقاء آگاهی منابع انسانی بعنوان با ارزشترین سرمایه  های شرکت به منظور افزایش بهره وری
۶- شناسایی ، ساماندهی و بهبود مستمر فرآیندهای جاری سازمان
۷- تعهد به رعایت استانداردها ، قوانین و مقررات ملی و بین المملی ، کنواسیونها ، آیین نامه ها و سایر الزامات قانونی

افتخارات