کمیته مرکزی :

رئیس کمیته :آقای محمد شریف شهریاری

دبیر کمیته:آقای رحمت اله خواجه

 

 

کمیته منطقه پارس:

رئیس کمیته:آقای مهندس کرمی

دبیر کمیته:آقای رحمت اله خواجه

 

کمیته منطقه ماهشهر :

رئیس کمیته:آقای رامین محمودی

دبیر کمیته:آقای حسین طهماسبی

افتخارات