– آقای مهندس محمدشریف شهریاری آتشگاه(رئیس هیئت مدیره)، نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
– آقای مهندس احمد دهقان(مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
– آقای مهندس محسن کرمی(نائب رئیس هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
– آقای دکتر حسن خدابخشی پالندی (عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
– آقای مهندس مسلم مقدم(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
– آقای مهندس مجید طاهرزاده(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان
– آقای دکتر ابراهیم یاسری(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

افتخارات