اعضای هیئت مدیره شرکت پایانه ها ومخازن پتروشیمی

– آقای مهندس عزیز اکبری کنگرلوئی(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
– آقای مهندس محمد شریف شهریاری (عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
– آقای مهندس مجید طاهرزاده(نائب رئیس هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان
– آقای دکتر مهدی دادفر(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
– آقای دکتر حسن خدابخشی پالندی (عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
– آقای مهندس وحید مالکی(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
– سرکار خانم پریسا صالحی گوجانی(عضو هیئت مدیره)، نماینده شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

افتخارات