شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر پتروشيمي ماهشهر (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- نشاني دستگاه […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه ترمیم و بازسازی سمپ های اسکله P4 بندر ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: ترمیم و بازسازی سمپ های اسکله P4 بندر پتروشیمی ماهشهر (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید، نصب، اجرا و راه اندازی یکدستگاه دیزل پمپ جهت سمپ CA11 بندر ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید، نصب، اجرا و راه اندازی یکدستگاه دیزل پمپ جهت سمپ CA11 […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خريد ، حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن بندر ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید،حمل، نصب و اجرای پمپ های کف کش سایت مخازن (يك مرحله […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید گریس و روغن شرکت را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید گریس و روغن شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی (عمومي ـ يك مرحله اي) […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامين اقلام و قطعات برقی تجهيزات استراتژیک را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامين اقلام و قطعات برقی تجهيزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس (عمومي ـ يك […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تأمين اقلام و قطعات ابزاردقیقی تجهيزات استراتژیک را جهت استفاده در بندر پتروشيمي پارس، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامين اقلام و قطعات ابزاردقیقی تجهيزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس (عمومي ـ يك […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید قطعات مکانیکی تجهیزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس را ، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید قطعات مکانیکی تجهیزات استراتژیک بندر پتروشیمی پارس در منطقه عسلویه (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه تامین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان های بندر پتروشیمی پارس را ، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: تامین و نصب قطعات اصلی هواسازهای کلیه ساختمان ها در منطقه عسلویه (عمومي […]
شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید سلونوئید ولو مربوط به UV های تجهیزات بندرماهشهر، با اطلاعات ذيل انجام نمايد: ۱- نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲- نام مناقصه: خرید سلونوئید ولوهای ON/OFF مخازن (عمومي ـ يك مرحله اي) ۳- نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، منطقه ويژه […]
افتخارات