شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
  آگهی فراخوان مناقصه عمومي به شماره  GT/97006       شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه راهبري درمانگاه و انجام خدمات اورژانس بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: راهبري درمانگاه و انجام خدمات اورژانس (يك مرحله […]
افتخارات