شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
به گزارش روابط عمومی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، در تاریخ 1397/08/22 جمعی از مدیران مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت نهاد ریاست جمهوری از بندر پتروشیمی پارس(شرکت پایانه هاومخازن پتروشیمی) بازدید نمودند.
افتخارات