شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
   تجديدآگهی فراخوان شناسايي پيمانكار ارزيابي كيفي به شماره GA/97005       شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد پيمانكاران مجري بهره‌برداري و راهبري ترمينال كانتينري بندر پتروشيمي پارس مطابق اطلاعات ذيل، شناسايي نمايد:   نام كارفرما: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي (سهامي خاص) موضوع: عمليات بهره‌برداري از ترمينال كانتينري بندر پتروشيمي […]
افتخارات