شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
  آگهی  فراخوان ارزیابی كيفي مناقصه گران به شماره  GT/96010   شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات تعمير، نگهداري تجهيزات و تأسيسات بندر پتروشيمي پارس را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: تعمير، نگهداري تجهيزات و تأسيسات بندر پتروشيمي […]
افتخارات