شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
كسب مقام نايب قهرماني تيم طناب كشي پيشكسوتان و همچنين نايب قهرماني تيم كاركنان در مسابقات طناب كشي شركت هاي پتروشيمي منطقه پارس در تاریخ ۱۱ و ۱۲ تیر ماه
افتخارات