شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
آگهی فراخوان مناقصه عمومي به شماره  GT/97004       شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه انجام خدمات حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي ماهشهر را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱-   نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲-    نام مناقصه: حراست، حفاظت و نگهباني بندر پتروشيمي ماهشهر […]
افتخارات