شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی >
  آگهی فراخوان مناقصه عمومي به شماره  GT/97003       شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خريد كامپيوتر و تجهيزات مصرفي و جانبي را با اطلاعات ذيل انجام دهد: ۱-   نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي ۲-    نام مناقصه: خريد كامپيوتر و تجهيزات مصرفي و جانبي (يك […]
افتخارات