آگهی فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران به شماره  GT/96009       شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر پتروشيمي پارس (عسلويه) را با اطلاعات ذيل انجام نمايد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: انجام خدمات عمومي، پشتيباني و نقليه بندر […]
آگهی فراخوان مناقصه عمومي به شماره  GT/95006 شركت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي در نظر دارد مناقصه خرید کولر،یخچال و غیره را با اطلاعات ذيل انجام دهد: نام دستگاه مناقصه گزار: شركت پايانه ها و مخازن پتروشيمي نام مناقصه: خرید کولر، یخچال و غیره (يك مرحله اي توأم با ارزيابي ساده) نشاني دستگاه مناقصه گزار: عسلويه، […]
افتخارات