۱ – شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس www.pgpic.ir)

۲ – شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (www.pogdc.com)

۳ – شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی (تاپیکو www.tappico.com)

۴ – شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (www.ptec-ir.com)

۵ – شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (www.cpfic.com)

۶ – شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (www.pogdc.com)

۷ – شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (www.ssic.ir)

افتخارات