• پایانه و مخازن پتروشیمی ۲۰
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۹
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۸
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۷
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۶
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۵
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۴
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۳
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۲
  • پایانه و مخازن پتروشیمی ۱۱
افتخارات